LVS paraksta “Vienoto standartizācijas iniciatīvu”

21.06.16

Š.g. 13. jūnijā Amsterdamā, Nīderlandē ES Vienotā tirgus foruma ietvaros pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas standartizācijas organizācijām, Eiropas standartizācijas nozarē ieinteresētajām pusēm un nacionālajām standartizācijas institūcijām, tostarp LVS vadītājs Ingars Pilmanis parakstīja “Vienoto standartizācijas iniciatīvu”. Parakstot šo dokumentu, Latvija paudusi atbalstu Eiropas standartizācijas sistēmas modernizācijai, kas veicinās ES, tai skaitā Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un inovācijas.

Dokuments, par kuru diskusijas aizsākās tieši Rīgā, Eiropas standartizācijas samita laikā 2015. gada jūnijā, atspoguļo Eiropas Savienības vīziju un 15 darbības virzienus, lai pirms vairākiem gadu desmitiem radīto Eiropas standartizācijas sistēmu pielāgotu mūsdienu izaicinājumiem, kas saistīti ar ES vienotā tirgus attīstību, ekonomikas mainību, uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību, arvien lielāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu, kā arī pieaugošo pakalpojumu nozīmīgumu globālajā ekonomikā.

“Vienotās standartizācijas iniciatīvas” mērķis ir aicināt visas standartizācijas procesā iesaistītās puses (piem., preču ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, patērētājus, publisko sektoru, vides organizācijas, zinātniekus, pētnieku, utt.) vienoties par pašreizējās Eiropas standartizācijas sistēmas modernizāciju un prioritātēm, kā arī nodrošināt savlaicīgu jaunu standartu izstrādi.

Latvijai ir svarīgi veicināt izpratni un zināšanas par standartu izstrādi un ieguvumiem no to pielietošanu gan privātajā, gan arī publiskajā sektorā. Tajā pat laikā Latvijas uzņēmējiem ir visas iespējas daudz aktīvāk iesaistīties standartizācijas procesos - esošo standartu pārskatīšanā un jaunu standartu izveidē. “Latvijas standarts“ (LVS) nodrošina platformu uzņēmēju un ekspertu iesaistei standartizācijas procesos – iespēju darboties standartizācijas tehniskajās komitejās, komentēt standartu projektus un pārstāvēt sava uzņēmuma intereses.

Eiropas standartizācijas sistēmai jāveicina ES ekonomisko izaugsmi un inovācijas

08.06.16

Šā gada 7. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja Latvijas pievienošanos Eiropas Komisijas izstrādātajam dokumentam “Vienotā standartizācijas iniciatīva”, atbalstot Eiropas standartizācijas sistēmas modernizāciju. 

Iniciatīvas mērķis ir aicināt visas standartizācijas procesā iesaistītās puses (piem., preču ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, patērētājus, publisko sektoru, vides organizācijas, zinātniekus, pētnieku, utt.) vienoties par pašreizējās Eiropas standartizācijas sistēmas modernizāciju un prioritātēm, kā arī nodrošināt savlaicīgu jaunu standartu izstrādi.

Iniciatīvā noteikta vienota ES vīzija un konkrētas veicamās darbības, lai pirms daudziem gadu desmitiem radīto Eiropas standartizācijas sistēmu pielāgotu mūsdienu izaicinājumiem, kas saistīti ar ES vienotā tirgus attīstību, ekonomikas mainību, uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību, arvien lielāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu, kā arī pieaugošo pakalpojumu nozīmīgumu globālajā ekonomikā.

Latvija atbalsta Eiropas standartizācijas sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu ES tautsaimniecības konkurētspēju un inovācijas. Latvijai ir svarīgi veicināt izpratni un zināšanas par standartu veidošanu un pielietošanu ne tikai publiskajā sektorā, bet jo īpaši privātajā sektorā, jo Eiropas standartu prasmīga pielietošana var sekmēt Latvijas uzņēmēju konkurētspēju.

Nereti uzņēmumiem, īpaši maziem un vidējiem komersantiem, kuri varētu gūt lielākos ieguvumus no standartu izmantošanas uzņēmējdarbībā, izmantojot dažādus inovatīvus risinājumus un mazinot tirdzniecības barjeras, trūkst padziļinātas izpratnes par standartu lomu un sniegtajām priekšrocībām gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

Standartu izmantošana uzņēmējdarbībā ļauj paaugstināt preču un pakalpojumu kvalitāti un drošību, novērst tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas tehniskās barjeras, palielināt uzņēmumu darbības efektivitāti un samazināt izmaksas, sekmēt inovāciju un zināšanu pārnesi, veicināt savstarpējo sadarbību un piekļuvi eksporta tirgiem, kā arī nodrošināt godīgu konkurenci.

“Vienotā standartizācijas iniciatīva” tiks apstiprināta ES Vienotā tirgus forumā šā gada 13. jūnijā Amsterdamā, Nīderlandē. No Latvijas puses iniciatīvu parakstīs “Latvijas standarts” vadītājs Ingars Pilmanis. Forumā piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas standartizācijas organizācijas, nacionālajām standartizācijas institūcijām un Eiropas standartizācijas nozarē ieinteresētajām pusēm.

Kā zināms, standarti ir tehniskās specifikācijas, kas nosaka prasības produktiem, ražošanas procesiem, pakalpojumiem vai testu metodēm, nodrošinot to atbilstību mērķim un garantējot augstu kvalitāti un drošību visos saistošajos procesos. Standarti galvenokārt ir brīvprātīgi, par kuriem vienbalsīgi vienojusies attiecīgā nozare un citas ieinteresētās puses.

Ziņu sagatavoja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja