Eiropas standartizācijas sistēmai jāveicina ES ekonomisko izaugsmi un inovācijas

08.06.16

Šā gada 7. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja Latvijas pievienošanos Eiropas Komisijas izstrādātajam dokumentam “Vienotā standartizācijas iniciatīva”, atbalstot Eiropas standartizācijas sistēmas modernizāciju. 

Iniciatīvas mērķis ir aicināt visas standartizācijas procesā iesaistītās puses (piem., preču ražotājus, pakalpojumu sniedzējus, patērētājus, publisko sektoru, vides organizācijas, zinātniekus, pētnieku, utt.) vienoties par pašreizējās Eiropas standartizācijas sistēmas modernizāciju un prioritātēm, kā arī nodrošināt savlaicīgu jaunu standartu izstrādi.

Iniciatīvā noteikta vienota ES vīzija un konkrētas veicamās darbības, lai pirms daudziem gadu desmitiem radīto Eiropas standartizācijas sistēmu pielāgotu mūsdienu izaicinājumiem, kas saistīti ar ES vienotā tirgus attīstību, ekonomikas mainību, uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību, arvien lielāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu, kā arī pieaugošo pakalpojumu nozīmīgumu globālajā ekonomikā.

Latvija atbalsta Eiropas standartizācijas sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu ES tautsaimniecības konkurētspēju un inovācijas. Latvijai ir svarīgi veicināt izpratni un zināšanas par standartu veidošanu un pielietošanu ne tikai publiskajā sektorā, bet jo īpaši privātajā sektorā, jo Eiropas standartu prasmīga pielietošana var sekmēt Latvijas uzņēmēju konkurētspēju.

Nereti uzņēmumiem, īpaši maziem un vidējiem komersantiem, kuri varētu gūt lielākos ieguvumus no standartu izmantošanas uzņēmējdarbībā, izmantojot dažādus inovatīvus risinājumus un mazinot tirdzniecības barjeras, trūkst padziļinātas izpratnes par standartu lomu un sniegtajām priekšrocībām gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

Standartu izmantošana uzņēmējdarbībā ļauj paaugstināt preču un pakalpojumu kvalitāti un drošību, novērst tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas tehniskās barjeras, palielināt uzņēmumu darbības efektivitāti un samazināt izmaksas, sekmēt inovāciju un zināšanu pārnesi, veicināt savstarpējo sadarbību un piekļuvi eksporta tirgiem, kā arī nodrošināt godīgu konkurenci.

“Vienotā standartizācijas iniciatīva” tiks apstiprināta ES Vienotā tirgus forumā šā gada 13. jūnijā Amsterdamā, Nīderlandē. No Latvijas puses iniciatīvu parakstīs “Latvijas standarts” vadītājs Ingars Pilmanis. Forumā piedalīsies pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas standartizācijas organizācijas, nacionālajām standartizācijas institūcijām un Eiropas standartizācijas nozarē ieinteresētajām pusēm.

Kā zināms, standarti ir tehniskās specifikācijas, kas nosaka prasības produktiem, ražošanas procesiem, pakalpojumiem vai testu metodēm, nodrošinot to atbilstību mērķim un garantējot augstu kvalitāti un drošību visos saistošajos procesos. Standarti galvenokārt ir brīvprātīgi, par kuriem vienbalsīgi vienojusies attiecīgā nozare un citas ieinteresētās puses.

Ziņu sagatavoja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rīgā viesojas CENELEC prezidents

03.06.16

2016. gada 31. maijā Rīgā viesojās Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (CENELEC) prezidents, Vācijas Elektrotehniskās komitejas (DKE) direktoru padomes priekšsēdētājs Bernards Tīss (Bernhard Thies). Tikšanās laikā ar Ekonomikas ministrijas un Latvenergo pārstāvjiem un Latvijas standarts (LVS) vadītāju Ingaru Pilmani B.Tīss pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar standartizāciju Latvijā, situāciju elektrotehnikas jomā, standartizācijas tehnisko komiteju (STK) darbību un darbu pie standartizācijas koncepcijas.

Latvenergo pārstāvis Māris Balodis un LVS/STK 51 “Energoenerģētika” vadītājs Gatis Gaņģītis sniedza ieskatu par enerģētikas tirgu Latvijā, energoefektivitātes iniciatīvām, sadarbību ar kaimiņvalstīm un nākotnes attīstības perspektīvām.

Savukārt CENELEC prezidents B.Tīss prezentēja savu redzējumu par Eiropas standartizācijas institūciju attīstību, pieminot būtiskākos izaicinājumus standartizācijas jomā Eiropā un pasaulē, tostarp tādus, kas attiecas uz standartu izstrādi un pieejamību.

Tikšanās nobeigumā B.Tīss aicināja Latvijas uzņēmējus aktīvāk iesaistīties standartizācijas procesos un izmantot iespējas, ko sniedz Eiropas standartizācijas sistēma.