SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"
STANDARTIZĀCIJAS BIROJS 

NOLIKUMS 

I.    Vispārējie noteikumi

1.    Standartizācijas birojs (turpmāk tekstā - LVS) ir SIA ..Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" (turpmāk - Sabiedrība) struktūrvienība, kura atbilstoši Standartizācijas likumam kā nacionālā standartizācijas organizācija pārzina un koordinē Latvijas Republikas komersantu un organizāciju darbību standartizācijā. 

2.    LVS savā darbā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta izdotos tiesību aktus, SAMC statūtus, šo nolikumu, kā arī Valdes priekšsēdētāja rīkojumus un norādījumus. 

3.    Šis nolikums nosaka Standartizācijas biroja uzbūvi (struktūru) un darba organizāciju. 

4.    LVS ir savs finansēšanas plāns un tā finansējumu veido ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. LVS finansēšanas plāns tiek apstiprināts Sabiedrības valdē. 

II.    LVS funkcijas

5.    LVS galvenās funkcijas ir: 

5.1    Organizēt Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu, Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju nacionālā standarta statusā. 

5.2    Reģistrēt Latvijas nacionālā standarta statusā Eiropas un starptautiskos standartus. 

5.3    Izdot un publicēt Latvijas nacionālos standartus un citus ar tiem saistītos dokumentus. 

5.4    Nodrošināt standartu un citu ar tiem saistīto dokumentu fondu veidošanu un informācijas izplatīšanu standartizācijas jomā. 

5.5    Nodrošināt Latvijas nacionālo standartu un citu ar tiem saistīto dokumentu fondu uzturēšanu, glabāšanu un papildināšanu. 

5.6    Piedalīties starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju darbā. 

5.7    Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 98/34/EK un 98/48/EK: 

  • paziņot Eiropas Komisijai un Eiropas standartizācijas institūcijām (Eiropas Standartizācijas komitejai, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejai, Eiropas Telekomunikāciju standartu institūtam un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajām standartizācijas institūcijām) par standartizācijas plānā iekļautajiem objektiem,   attiecībā  uz   kuriem   ir   paredzēts   sagatavot  vai   grozīt   nacionālos standartus, izņemot gadījumus, kad nacionālie standarti pārņem identiskus vai līdzvērtīgus Eiropas vai starptautiskos standartus; 
  • pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma informēt to un Eiropas standartizācijas institūcijas par standartizācijas plānu (standartizācijas institūcijas darbības programma, kurā minēti objekti, attiecībā uz kuriem tiek veikta standartizācija) vai tā atsevišķu daļu; 
  • iesniegt Eiropas Komisijai un Eiropas standartizācijas institūcijām pēc to pieprasījuma visus standarta projektus (dokuments, kurš ietver noteikta objekta tehniskos parametrus un kuru paredzēts pieņemt saskaņā ar standartizācijas procedūru), kādi tiek izplatīti publiskai apspriešanai un komentēšanai.

III.    LVS struktūra

6.    LVS vadītāju apstiprina Sabiedrības valde un vadītājs ir tieši padots Sabiedrības valdes priekšsēdētājam. LVS vadītājs ir atbildīgs par šajā nolikumā noteikto LVS funkciju realizēšanu. 

7.    LVS struktūrā ir Standartizācijas nodaļa un Standartu fonda nodaļa 

8.    Standartizācijas nodaļas uzdevums ir veidot nacionālo standartu fondu, organizējot Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu un starptautisko, reģionālo standartu adaptāciju nacionālo standartu statusā. Standartu reģistrāciju Latvijas standarta statusā veic LVS Tehniskā padome, kuras sastāvu apstiprina Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. 

9.    Standartu fonda nodaļas uzdevums ir nodrošināt Latvijas juridiskās un fiziskās personas ar standartizācijas informāciju. 

10.    Standartizācijas un Standartu fonda nodaļu funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti šo nodaļu nolikumos, kurus apstiprina LVS vadītājs. 

11.    LVS nodaļu vadītāji ir pakļauti LVS vadītājam. 

12.    LVS darbinieku pienākumi noteikti amata aprakstos. 

 

IV.    LVS tiesības un pienākumi

13.    LVS ir tiesības: 

13.1    Noteikt standartizācijas procedūras Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanai, Eiropas un starptautisko standartu adaptācijai nacionālā standarta statusā. 

13.2    Veidot standartizācijas tehniskās komitejas. 

13.3    Realizēt Latvijas nacionālos standartus un citus ar tiem saistītos dokumentus. 

13.4    Pārstāvēt Latvijas standartizācijas sistēmu Eiropas un starptautiskajās standartizācijas organizācijās. 

13.5    Deleģēt ekspertus darbam Eiropas un starptautisko standartizāciju organizāciju tehniskajās komitejās. 

13.6    Sadarboties ar citu valstu standartizācijas organizācijām. 

13.7    Izstrādāt apmācību programmas standartizācijas jomā, organizēt apmācību kursus un seminārus standartizācijas un citos kvalitātes nodrošināšanas un patērētāju interešu aizsardzības jautājumos. 

13.8    Savas kompetences ietvaros piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē. 

13.9    Izstrādāt priekšlikumus standartizācijas politikai, attīstības stratēģijai un darbības plāniem. 

13.10    Sniegt priekšlikumus un ierosinājumus Sabiedrības darba uzlabošanai. 

13.11    Saņemt no Sabiedrības finanšu atskaites par finanšu līdzekļu ieņēmumiem un izlietojumu standartizācijas jomā un citu informāciju, kas nepieciešama darbības veikšanai. 

14.    LVS ir pienākums: 

14.1    Nodrošināt standartu lietotājiem optimālu piekļuvi standartizācijas informācijai. 

14.2    Uzturēt aktualizētu standartizācijas informācijas datu bāzi. 

14.3    Pārraudzīt un koordinēt standartizācijas tehnisko komiteju darbu. 

14.4    Sadarboties ar Nacionālo standartizācijas padomi un nozares standartizācijas institūcijām. 

14.5    Sadarboties ar ministrijām, organizācijām, sabiedriskajām organizācijām uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un to asociācijām standartizācijas jautājumos. 

14.6    Uzturēt LVS kvalitātes pārvaldības sistēmu. 

V.    LVS darba organizācija

15.    LVS vadītājs vada biroja administratīvo darbu, ievērojot Sabiedrības statūtos un citos normatīvos aktos noteikto. 

16.    LVS vadītāja prombūtnes laikā (pārejoša darbnespēja, atvaļinājums, komandējums u.c.) vadītāja pienākumus pilda nodaļas vadītājs atbilstoši Sabiedrības valdes priekšsēdētāja rīkojumam. 

17.    LVS vadītājs var dot tiešu rīkojumu ikvienam LVS darbiniekam. 

18.    Nodaļas vadītājs vada nodaļas darbu. Nodaļas vadītājs dod tiešus rīkojumus nodaļas darbiniekiem. 

19.    Darba organizācijas kārtību jautājumos, kas nav atspoguļoti šajā nolikumā, nosaka Sabiedrības iekšējie normatīvie akti. 

VI.    LVS darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms

20.    LVS pieņemtos lēmumus standartizācijas jomā var pārsūdzēt Sabiedrības valdē vai
apstrīdēt Ekonomikas ministrijā, vai administratīvo procesu regulējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.