„CE” marķējums


„CE” marķējums apliecina produkta atbilstību Eiropas Savienības Jaunās pieejas direktīvās noteiktajām preču drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām.

Ražotāji vai importētāji paši var piešķirt „CE” marķējumu, tādejādi demonstrējot atbildību par izstrādājumu un apliecinot, ka produkts ir izstrādāts un ražots atbilstoši visu uz produktu attiecināmo direktīvu būtiskajām prasībām un ir ticis pakļauts direktīvā noteiktajai produkta atbilstības novērtēšanas procedūrai.

„CE” marķējums obligāti jāpiešķir visiem produktiem, uz kuriem attiecas ES Jaunās pieejas direktīvas, pirms to nonākšanas tirgū. Aizliegta „CE” marķējuma piestiprināšana pie produkta, uz kura neattiecas neviena Jaunās pieejas direktīva. „CE” marķējumam ir jābūt atbilstošam noteiktajiem izmēriem un veidolam. „CE” marķējums neaizliedz citu zīmju lietošanu ar noteikumu, ka šīs zīmes neizraisīs pārpratumus attiecībā uz „CE” marķējumu.

Plašāka informācija šeit