Standartizācija


Standartizācija – darbība, kuras mērķis ir izstrādāt nosacījumus optimālai sakārtotībai noteiktā jomā, norādot vispārīgus un daudzkārtēji piemērojamus principus esošo vai perspektīvo uzdevumu risināšanā.

Pamatā šī darbība ietver standartu izstrādāšanu, publicēšanu un ieviešanu.

Svarīgākie standartizācijas darba rezultāti ir produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības pilnveidošana to paredzētajiem mērķiem, tirdzniecības tehnisko barjeru novēršanai un tehnoloģiskās sadarbības veicināšanai.

Standarts – uz konsensa pamata izstrādāts un atzītu institūciju apstiprināts dokuments, kas ietver vispārējus un daudzkārtēji piemērojamus noteikumus, norādījumus vai raksturojumus dažāda veida darbībām vai to rezultātiem un ir vērsts uz optimālas sakārtotības pakāpi noteiktā jomā. Standartiem jābūt pamatotiem, apvienojot zinātnes un ražošanas pieredzi, un optimāli jāveicina kāda kopīga labuma gūšana.